Los Katas

1er kyu – YANTSU

1er kyu – TSUKI NO KATA

2º kyu – IBUKI GEKSAIDAI

2º kyu – PINAN GO

2º kyu – PINAN GO TATE

2º kyu – PINAN GO URA

3er kyu – PINAN YON URA

3er kyu – PINAN YON

3er kyu – PINAN YON TATE

4º kyu – SANCHIN NON KATA

5º kyu – PINAN SAN

5º kyu – PINAN SAN URA

5º kyu – PINAN SAN TATE

6º kyu – PINAN NI TATE

6º kyu – PINAN NI

6º kyu – PINAN NI URA

7º kyu – PINAN ICHI TATE

7º kyu – PINAN ICHI URA

7º kyu – PINAN SONO ICHI

8º kyu – TAKYOKU SONO SAN URA

8º kyu – TAKYOKU SONO SAN TATE

8º kyu – TAKYOKU SONO SAN

10º kyu – TAKYOKU SONO ICHI

10º kyu – TAKYOKU SONO ICHI TATE

10º kyu – TAKYOKU ICHI URA

SHODAN