CONDICIONS DE INSCRIPCIÓ

ES Podrà inscriure qualsevol persona major de 5 anys que compleixi els requisits (Fitness a partir de 8 anys).*
*El centre es reserva el dret d’admissió.

DOCUMENTACIÓ

 • En centre: omplir Full d’Inscripció
 • Portar el DNI / NIE, carnet de conduir o passaport
 • Dades bancàries (IBAN) per la domiciliació del rebut.
 • Autorització de pares o tutors per a menors de 18 anys.

PAGAMENT DE LA INSCRIPCIÓ

 • La matricula i la primera mensualitat es cobrarà al moment de l’alta amb un únic pagament.
 • La resta de mensualitats es cobraran mitjançant domiciliació bancària a partir del següent mes de formalitzar l’alta.
 • El primer pagament s’ha de fer en efectiu o mitjançant la web.
 • La inscripció es pot formalitzar qualsevol dia del mes, pagant només els dies restants de la quota.
 • Tots els rebuts posteriors serán domiciliats mitjançant rebut bancari.

ASSEGURANÇA ESPORTIVA

 • L’assegurança és obligatoria en Karate i en acrobàcies en les atletes que competeixin.
 • Resta d’activitats: és molt recomanable per a aquells que no disposin d’una assegurança propia, a més s’haurà de signar un document conforme renuncien a l’assegurança que el centre els ofereix. Aquesta renúncia s’haurà de renovar cada any.
 • L’assegurança exclou els accidents i danys ocasionats per un mal ús de les instal·lacions i l’equipament del centre.

QUOTES, BAIXES I DEVOLUCIONS

 • Les baixes es notificaran a la direcció abans del dia 20 del mes anterior a què s’efectua la baixa.
 • En cas de no notificar la baixa als dies indicats anteriorment, serà cobrada la quota del mes, sense dret a devolució.
 • Les despeses ocasionades per la devolució de rebuts seran abonats pel client sempre que el motiu sigui imputable a la seva causa.
 • El venciment dels rebuts serà el dia 8 de cada mes.
 • En cas de requerir una baixa temporal, hi ha una quota de manteniment.

MES D’AGOST

 • A l’agost els usuaris hauran d’abonar la mensualitat completa. A excepció dels menors de 14 anys que pagaran la meitat o els que adquireixin la baixa de vacances.
 • Durant el mes d’agost la sauna i el bany de vapor romandran inactius.

GENERALS

 • S’ha de respecte als professors.
 • Els problemes que puguin sorgir seran tractats en privat amb la direcció de centre.
 • L’horari de les activitats podrà ser modificat en qualsevol moment pel centre en cas de necessitat.